Учителско портфолио

Инфо за програма: Усвояване на основните и допълнителни функции на учителското портфолио атестирането на учителя концепция и дизайн на учителското портфолио. Създаването на портфолио на учителя позволява да се премине от административна система на оценяване на резултатите от педагогическата дейност към по-обективна система за отчитане на постиженията на учителите в учебната и извън учебната дейност. Портфолиото е една от формите, които се приближават до реалността и която насочва учителите към самооценяване

В условията на пазарно стопанство всичко е стока – преподавателската дейност също.

Създаването на портфолио на учителя позволява да се премине от административна система на оценяване на резултатите от педагогическата дейност към по-обективна система за отчитане на постиженията на учителите в учебната и извън учебната дейност. Портфолиото е една от формите, които се приближават до реалността и която насочва учителите към самооценяване.

Що е портфолио?

Folio – отделни листа с текст, написани на ръка или напечатани, номерирани само от едната страна

Portfolio – в речниците  – кутия сандък , калъф , шкаф  за съхранение на лични документи. Сбор от доказателства – най-често документи и материали използвани с конкретна цел. Синоним на български „папка с документация”

Функции на портфолиото

 • Репрезентативна /представителна/- представя преподавателя като „уникална” личност с неговите качества,опит,постижения,перспективи за развитие и т.н.
 • Комуникативна – може да бъде база за професионална комуникация между колеги.
 • Рефлексивна /отразяваща/- осигурява възможност за критичен поглед към извършената работа
 • Оценъчна – оценка на ефективността на проведените занятия
 • Развиваща – осигурява възможност за непрекъснато развитие и усъвършенстване на преподавателя

Ползи от разработването и поддържането на портфолиото

 • Постоянно преосмисляне на учебната работа.
 • Повишаване на качеството и ефективността на учебния процес.
 • За осигуряване непрекъснатост на учебния процес (в случай на отсъствие на преподавателя титуляр по дисциплината).
 • Улесняване ръководството на учебното заведение (настоящи и бъдещи работодатели).
 • Съкращава се времето за събиране на доказателства за качеството на педагогическата дейност при акредитация.

4 ключови стъпки при изработване на портфолио:

 1. Проектиране на портфолиото
 2. Събиране на материали
 3. Подбор на материали
 4. Разсъждаване върху подбраните материали

Оценка на портфолиото

Актуалност.

Достатъчна ли е информацията или е прекалено много.

Логическа и хронологична свързаност

Има ли обвързаност между методите ви на  преподаване и стратегиите

Предоставящо емпирични доказателства

Има ли връзка между професионалното ви развитие и нуждите на обучаващата институция?

Дейността по създаване и поддържане на преподавателското портфолио води до перманентна оценка и преоценка на учебната работа, до своевременните промени по посока на подобряване на качеството и ефективността на педагогическия труд. А това води до по-голяма сигурност и до по-високо самочувствие от извършената работа, а в условия на диференцирано заплащане – и до по-добро възнаграждение за упражнения труд.

error: Съдържанието не може да се копира.