Педагогически обучения

Ежедневно чуваме критики към родното образование с аргумента, че „нивото на образованието в училищата не е като едно време”. Това се обяснява с факта, че в наши дни съвременните училища се сблъскват с много по-комплексни и сложни за решаване проблеми като – наличието на множество етноси, децата със СОП, неглижираните или агресивните деца, прекалено големите класове, застарялата техническа база и липсата на модернизирана техника, недостатъчното и закъсняващо финансиране, занижената мотивация на учениците, популяризирането на наркотиците, алкохола и утойващите вещества сред подрастващите, нарастващия дял на пушачите в малолетна и непълнолетна възраст, липсата на подкрепа от родитеслата общност в образователния процес и много др.  Всичко това поставя съвременните педагози и заетите в педагогически процес служители пред изключително предизвикателство – справяне и ограничаване негативното влияние от гореизброените фактори. За целта се изисква учителят да има познания не само в педагогическата научка, но и във всички основни сфери на човешката дейност.

За училища

За детски градини

Обучение по БДП

Освен това УЧИТЕЛЯТ трябва:

–  да притежава необходимите качества и умения, за да преподава множество предмети на множество от комплесни индивиди, всеки от които е уникален със своите налични познания, културни особености, личностни и психологически характеристики и качества, специфичен мироглед и световъзприятие, домашни преживявания, стил на учене и езиков изказ, характер, потенциал, житейски опит, интереси, етническа принадлежност и мотивация;

–    да организира учебния процес така, че да „събуди” потенциала на всеки ученик, да го митивира и тласка към активност, креативност и творчество в образователния процес;
–    винаги да бъде организиран, да умее отлично да управлява времето си и прецизира приоритетите си, да бъде позитивен, лъчезарен и мотивиран;

–    да  е в винаги „в крак” и запознат в подробности с иновативните педагогически технологии, и да съумява да ги прилага;

–    да полага грижи и усилия за приобщаването на родителската общност в образователно – обучителния процес;

–    поддържа ниво на професионализъм независимо от безбройните стресори, да бъде модел  за гражданство и висок морал.

Как да се справи съвременният учител с тези амбициозни задачи?

Педагогическите обучения, организирани и провеждани от „Training Lab” имат за цел да представят на участващите широк спектър от знания, да изградят у тях умения и да развият качества, изключително важни за изпълнение на учителката професия.  
Не на последно място, от изключителна важност са обученията с акцент върху човешкото развитие и типовете мислене на учениците в различните възрасти. В резултат на този тип обучения, учителят добива знания и техники необходими за работа с агресивни или хиперактивни деца, деца със СОП и др.

Нашите компетенции са и в множество предизвикателни сфери на педагогиката като:

  •     Пенитенциарна психология
  •    Специална педагогика и психология
  •     Начална педагогика
  •     Детска психология
  •     Логопедия
  •     Обучение на деца със СОП
  •     Детска и юношеска психотерапия и консултиране

„Training Lab” разполага с екип от обучители със значителен професионален опит  и конкурентна подготовка в горепосочените сфери.

error: Съдържанието не може да се копира.