Развитие на екипните взаимоотношения

 • Начало
 • Развитие на екипните взаимоотношения

Инфо за програма: Усъвършенстване уменията за участие в отделните етапи на развитие на групата и екипа, изграждане на доверие, повишаване на мотивацията за съвместна работа и култура за принадлежност към училището.

Екипът е група, която има обща цел и в която приносът на отделните хора взаимно се допълва. Екипът е “общност от взаимодействащи си хора, обединени от обща социална дейност, които общуват непосредствено помежду си на базата на съответни емоционални отношения, групови норми, групови  процеси”

Екипът е вид относително постоянна група, съставена за изпълнение на определен кръг задачи и предполагаща съчетаване на дейностите на членуващите в нея индивиди.

Предпоставки за успешно развитие и функциониране на екипа

Трябва да бъдат налице следните предпоставки с оглед добро и успешно развитие на екипа:

 • постоянна и обвързваща принадлежност;
 • ясни и еднозначни цели;
 • съвместно преживяване на постиженията и успеха;
 • спояването на доверието и екипната форма на оценка и възнаграждение;
 • ясно разграничаване на ролите и задачите;

Фактори, обуславящи сплотеността в екипа

 • Налагащата се интензивност и характер на взаимодействията. Колкото по-чести са те, толкова по-вероятно е възникването на социални взаимоотношения и поведение;
 • Привлекателността за членство. Колкото по-привлекателен е един екип сам по себе си, толкова по сплотен е той, защото членството в него ще бъде силно желано, а оттук и приемането на груповите норми – по-цялостно и безусловно;
 • Сходство на индивидуалните ценности и нагласи;
 • Ясно формулирани цели и задачи;

Ползите да се работи в екип:

 • Подобрява се духът и мотивацията;
 • Намалява се текучеството на персонала;
 • Увеличава се ефективността на работа и производителността;
 • Подобрява се удовлетворението от работа;

Груповата сплотеност е степен на сходство между членовете на групата, желанието им да останат един с друг, както и стремежите им да се харесват взаимно.

error: Съдържанието не може да се копира.