Развитие на екипните взаимоотношения чрез взаимопомощ

  • Начало
  • Развитие на екипните взаимоотношения чрез взаимопомощ

Инфо за темата: Усъвършенстване уменията за участие в отделните етапи на развитие на групата и екипа, изграждане на доверие, повишаване на мотивацията за съвместна работа и култура за принадлежност към училището.

От античността до днес взаимоотношенията между хората са били в центъра на човешкия социум. Древноримските форуми са емблематично средище на обществен живот, обслужващи политическите, търговските, религиозните и развлекателни дейности.

Екипът е производна на малката група и представлява целево формирано сдружение на хора, обединени за изпълнението на определена задача, надхвърляща индивидуалните им възможности. Под екип разбираме висока степен на разделение на труда, взаимно допълване на членовете и отлична координация, основана много повече на императива на целите и дейностите, отколкото на диктата на формалната власт.

Интегрираност на съвместното действие, а оттук и неговата ефективност, може да бъде постигната посредством сътрудничество и/или координация. Сътрудничеството е свързано с обща, поделена отговорност за определен краен резултат или изход от дейността, а координацията предполага определено последователно подреждане на елементите на тази дейност.

Доверието като фактор за ефективно функциониране на всеки екип е свързано с няколко компонента на груповия живот и съвместната дейност, като характера на контрола, движението на информацията, податливост на влияния и въздействия.

Какво означава груповата сплотеност: степен на сходство между членовете на групата, желанието им да останат един с друг, както и стремежите им да се харесват взаимно.

Можете да установите пълна организация на хората в екипа си, единствено ако разберете какво мотивира поведението им, какви са техните най-съкровени желания и нужди. Как можем да разберем какви са тези мотиви, какви желания имат хората без да ги познаваме достатъчно добре. Отговорът е – питайте, интересувайте се и разбира се реализирайте. Необходимо е да разберем кои са техните потребности.

Посоката обаче или начинът, по който удовлетворяваме тези потребности, идва от нашите убеждения, становища, мнения, чувства – т.е. от нашите когниции.

Нашите потребности, познаването им и желанието да подпомогнем тяхното удовлетворяване е в основата на добрите взаимоотношения и възможност за постигане на целите във всяка среда.

error: Съдържанието не може да се копира.