Работа в екип и развитие на екипните взаимоотношения чрез НЛП и коучинг методи за позитивно решаване на конфликти

  • Начало
  • Работа в екип и развитие на екипните взаимоотношения чрез НЛП и коучинг методи за позитивно решаване на конфликти

Инфо за програма: Разбиране на специфичните характеристики на екипа, използване на рефлексията и саморефлексията от участниците във взаимодействията. Усъвършенстване на уменията за участие в отделните етапи на развитие на групата и екипа, изграждане на доверие, повишаване на мотивацията за съвместна работа и култура за принадлежност към институцията.

Същност на екипа

Група от хора, организирани да работят заедно, за да постигнат определени цели, които не могат да бъдат постигнати ефективно индивидуално.

Основните цели на екипа трябва да са:

– конкретни,

– измерими,

– постижими,

– подходящи,

– свързани със срокове във времето.

Характеристики на ефективния екип:

– Цел: Участниците споделят целта, заради която екипът е създаден.

 Приоритети: Участниците знаят каква е задачата, от кого и до кога трябва да бъде постигнат очаквания резултат.

 Роли: Участниците знаят какви са техните роли за изпълнение на задачите и кога могат да предоставят изпълнението на друг колега.

 Решения: Процедурата за вземане на решения е ясна.

 Конфликт: Конфликтът се приема открито и се приема като важно условие за вземането на решение и личното развитие.

Видове конфликти и причини за възникването им

Конфликти на отношенията:

Лоша комуникация, различни стереотипи и системно негативно поведение

Конфликти на информацията:

Липса на информация, дезинформация, различни стандарти за оценка

Конфликт на интересите:

Веществени, процедурни, психологически

ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА

Целта на конфликта е свързана с промяната. Всеки конфликт възниква, защото някой желае промяна, на която някой друг се противопоставя. Кой трябва да я извърши, какво трябва да се промени, кой трябва да плати цената на промяната, каква трябва да бъде тази цена, кога и как тя трябва да бъде платена – това са ключови въпроси, стоящи в основата на конфликта.

error: Съдържанието не може да се копира.