Прилагане на тестове в началното образование

  • Начало
  • Прилагане на тестове в началното образование

Курсът е насочен към усвояване на методология за съставяне на тестове в началното образование, развитие на умения на учителя да разработва тестове за обратна връзка и оценка, оценяване, проследяване на последващото развитие и планиране на дългосрочните въздействия.

Обучението има за цел:

– подобряване качествата на преподавателя за работа с иновативна тестова методика в начална училищна възраст;

– създаване на умения за бърза и обективна обработка на тестовия инструментариум;

– създаване на умения за разработването на личен тестови инструментариум в зависимост от нуждите и потребностите на целевата група;

– придобиване на умения за планиране и организиране процеса на оценяване.

error: Съдържанието не може да се копира.