Овладяване на българския език в условията на билингвизъм

  • Начало
  • Овладяване на българския език в условията на билингвизъм

Важно условие за социализацията на децата билингви е овладяването на официалния език.

Овладяването на българския език е процесът, без който не може да се осъществи интегрирането на учениците с различен етнически произход в обществото, тяхното пълноценно интелектуално и емоционално развитие като личности. Изхождайки от многофункционалния харакетер на българския език като официален, се утвърждава ключовата роля на обучението по български език в интегрирането на учениците, обучавани в двуезична среда.

error: Съдържанието не може да се копира.