Tайната на иновационните образователни технологии и платформи и работа по STEM дисциплини

  • Начало
  • Tайната на иновационните образователни технологии и платформи и работа по STEM дисциплини

Инфо за темата: Ефективно използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии и дидактически модели да се адаптира образователната система към дигиталното поколение. Преминаване към дигиталната ера на обучение.

наложително е да се направи преосмисляне на обучението в дигиталната ера и да се смени образователната парадигма, защото обучаваните вече не искат да учат по старому, а обучаващите не бива да продължават да преподават по досегашния начин.

Дигиталното поколение, наричано още „поколение на седемте екрана“ – на телевизора, компютъра, лаптопа, таблета, фаблета, смартфона и интелигентния часовник не може и не бива да се обучава така, както са били учени неговите родители. Пред това поколение не може и не бива да се пише на черна дъска с бял тебешир. Замяната на черната дъска с бяла, а на тебешира – с маркер, има един единствен положителен ефект – преподавателят престава да вдишва тебеширения прах и да си цапа „марковия“ костюм.

Затова е наложително, чрез масово и ефективно използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии и дидактически модели да се адаптира образователната система към дигиталното поколение, т.е. да се извърши дигитална трансформация на тази система.

Но веднага следва да се подчертае и това, че информационните и комуникационните технологии не са панацея на всички проблеми в образователната система, а само средство, инструмент, чрез който лекциите и упражненията могат да бъдат направени по-информативни и по-атрактивни за дигиталното поколение.

Дигитално или както още го наричат Z, NET или ALWAYS ON поколение – това са младежите, родени след 1994 година, но в литературата се срещат и други твърдения. Напр., счита се, че NET (мрежово) или ALWAYS ON (винаги свързано) поколение са младежите, които са се родили след 1999 г., т.е. по време на големия бум на интернет.

Дигиталното поколение е първото в историята, което е „откърмено“ с информационните и комуникационните технологии и не може да си представи ежедневието без тях.

Образователната система и дигиталното поколение

През март 2000 г. в Лисабон Европейският съвет прие „Стратегия за икономическо и социално обновление на Европа“. В тази стратегия, която трябваше да бъде реализирана до 2010 г., беше поставено като основна цел, икономиката на Европейския съюз да се превърне в най-конкурентоспособната и динамична структура в света, основана на знанието и осигуряваща устойчив растеж, повече и по-добри работни места, и по-голяма степен на социално единство.

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България, която е производна на стратегията „Европа 2020”, е насочена към развитието на българската наука и поставянето ѝ в служба на икономиката, базирана на знанието.

Развитие на традионното обучение

Традиционният начин на обучение “лице в лице” в никакъв случай не е изчерпал потенциала си и не е отживял времето си, особено, ако преподавателят е на гребена на вълната в областта си, ако е добър педагог и има харизма, но е наложително, чрез използване на иновационни методи и средства, да направим традиционните лекции, упражнения и учебници по-интересни.

Използването на виртуалните класни стаи може да е само в плюс на преподавателите и учениците.

Офис 365 за образованието е един такъв пакет предоставящ пълния набор от инструменти необходими за провеждането на един пълноценен урок независимо дали формата на преподаване ще бъде физическа или дистанционна. Офис 365 за образованието се базира на концепция, дългогодишно изграждана в тясно сътрудничество между Майкрософт и утвърдени педагози от цял свят. Тази концепция е насочена към подобряване на образователния процес в следните направления:

  • Свързване;
  • Сътрудничество;
  • Създаване на учебно съдържание;
  • Професионално развитие на преподавателския състав.

Като всички приложения за образователни цели от пакета са безплатни всеки учител и ученик.

Другата алтернатива на Офис 365 за образованието е G suite и е собственост на  Google.

Google G Suite за образованието включва основни приложения, които могат да помогнат на общуването и организацията на информация в училище или друга образователна институция.  Приложенията са създадени, за да помогнат на учители и ученици да работят в екип, по-лесно и с повече възможности за общуване, когато не са заедно в класната стая.

А не може ли и без образователни иновации?

Разбира се, че може да продължи писането по черните дъски с белите тебешири или, в по-добрия вариант, по белите дъски с черните маркери.

Известно е схващането, че образователната система е консервативна социална структура, която трудно се променя и всячески се стреми да запази статуквото. Но дали това в действителност е вярно или е един от митовете, поддържани, за да се препятстват опитите за усъвършенстване и модернизиране на тази система с цел да отговаря на очакванията на дигиталното поколение?

Нека не се забравя, че колелото на успеха се върти от колелата на креативността и иновациите. Това в пълна сила важи и за образователната система.

error: Съдържанието не може да се копира.