За детски градини

При провеждането на съответните обучения, участниците се запознават с основните постулати при работата с детската общност предвид спецификите й в съответните възрастови периоди. Запознават се и с иновативни педагогически и психологически методи и техники за работа с деца с агресивно или хиперактивно поведение, деца със СОП. Изключително ценни за хората, отдали се на една от най – хуманните професии – УЧИТЕЛСКАТА, са обученията: „Управление на стреса”, „Профилактика и справяне с бърнаут синдрома”, както и обучението „Учителско портфолио”.

Обученията се организират и провеждат от Специалисти – Психолози, Педагози и Икономисти с дългогодишен опит и знания в сферата на педагогическата наука и най- актуалните иновации.

 

Разпознаване и работа с най-честите симптоми на СОП

Практически модели за справяне с проблемно поведение на деца

Работа с деца с агресивно поведение

Как да работим с хиперактивни деца

Същност на позитивното родителство

Развитие на творческото мислене на децата

Как да привлечем повече деца в нашата детска градина. – КОУЧИНГ

Практически модели за справяне с проблемно поведение на деца

Работа с деца с агресивно поведение

Как да работим с хиперактивни деца

Същност на позитивното родителство

Интерактивна дъска – новата учебна стая в детската градина

Развитие на творческото мислене на децата

Тайната за иновативните методи на преподаване в детската градина и работа по STEM дисциплини

Игри които развиват спонтанността и креативността

Смарт техники за повишаване на работоспособността

Работа в екип и развитие на екипните взаимоотношения чрез НЛП и коучинг методи за позитивно решаване на конфликти

Коучинг методи във възпитанието и ученето

Кариерно развитие и лична ефективност-

Учителско портфолио

Развитие на екипните взаимоотношения

Емоционална интелигентност

Позитивно решаване на конфликти и развитие на толерантността

Какво ни кара да действаме или как да мотивираме себе си и другите“?

Коучинг методи във възпитанието и ученето

Изграждане умения по ключови компетентности чрез НЛП

Позитивни поведенчески техники и развитие на толерантността

Разпознаване и работа с най-честите симптоми на СОП

Коучинг методи във възпитанието и ученето

Коучинг

Внимание. Високите резултати от класните стаи на бъдещето и работа по STEM дисциплини

Как да се справим със стреса по време на пандемия

Коучинг. Развитие на творчеството и креативността и силата на презентационните умения

Коучинг за лидери – практическата психология в помощ на педагогическата практика

Протокол и етикет - дрескод и култура

Tайната на иновационните образователни технологии и платформи и работа по STEM дисциплини

Коучинг. Oраторско майсторство гаранция към висок успех

Aктьорското майсторство предизвикателство в педагогичексата среда

Развитие на екипните взаимоотношения чрез взаимопомощ

Позитивни поведенчески техники и развитие на толерантността чрез емпатия

Ефективно управление на времето в педагогическата среда

Тайният саботьор на учебния процес

error: Съдържанието не може да се копира.