Умения за работа в екип

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Да се изследват и обсъдят нагласите на участниците за екипа, като цяло;

* Да се дефинират техните представи;

* Да се запознаят с видовете екипи и типовете хора участващи в тях, както и със структурата и функционирането на екипа;

* Да се запознаят с видовете комуникации в екипа и с бариерите пред тяхната ефективност;

* Да се запознаят с основните правила за общуване, както и с творческото решаване на проблемите;

* Да се запознаят с лидерските стилове и влиянието им върху екипната работа-принципите на въздействие и мотивирането на членовете на екипа;

* Да се запознаят със същността на конфликтите и начините за справяне с тях;

* Да развият своя инструментариум за екипна ефективност.

error: Съдържанието не може да се копира.