Създаване и управление на образователни проекти

  • Начало
  • Създаване и управление на образователни проекти

Иновациите в образователната система предполагат разработване на нови технологии за управление на училището и неговото развитие. Това налага преосмисляне на традиционните и устойчиви опори и наред с това насочване към все по-налагащите се иновационни тенденции за осъвременяване цялостната философия на изграждане, функциониране и управление на образователната система.

Темите, заложени в обучението „Управление на образователни проекти“, са:

– идентифициране на фактори от външната и вътрешна среда, влияещи на развитието на образователната институция;

– SWOT анализ;

– техники за разработване на визия, мисия и стратегическа цел за развитие на училището;

– разработване на приоритети, цели, дейности и проекти за дългосрочно развитие на училището.

 

error: Съдържанието не може да се копира.