Родителската общност в образователния процес

  • Начало
  • Родителската общност в образователния процес

Семейството като уникална възпитателна среда и детското заведение като специфичен възпитателен феномен не трябва да се противопоставят, нито да се схващат като взаимозаменяеми. Ефективно е да бъдат равнопоставени и разглеждани като взаимодопълващи се, защото дават на детето това, което е необходимо и полезно за правилното му личностно развитие.

Обучението е полезно, защото:

– чрез него се стимулира желанието за сътрудничество между педагозите и родителите;

– вие се запознавате и съобразявате със специфичните особености на семейството като възпитателен фактор;

– успявате да създадете най-благоприятната среда за стимулиране и насочване на индивидуалното и социално развитие;

– запознавате се с функциите на сътрудничеството педагози – родители;

– индивидуализирате и оптимизирате педагогическото взаимодействие с родителите чрез многообразни ефективни форми.

error: Съдържанието не може да се копира.