Разпознаване и работа с най-честите симптоми на СОП

 • Начало
 • Разпознаване и работа с най-честите симптоми на СОП

Инфо за програма: Овладяване на нови методи и техники за работа с деца и ученици със СОП. Концепцията за интегрирано образование за деца със СОП, как да избегнем съмненията дали детето има специфични образователни проблеми, се проверява неговата средна интелигентност – понижения в психологичните процеси, участващи в ученето; несъответствие между способности и достижения; достижения, постигнати по пътя на максимални усилия или чрез системно подпомагане.

Какво са специални образователни потребности СОП

Понятието специални образователни потребности е определено в нормативните актове на Министерството на образованието и науката.

СОП могат да имат деца, които срещат различни затруднения в обучението си, поради:

 • Сензорни увреждания (нарушено зрение или увреден слух);
 • Физически увреждания;
 • Умствена изостаналост;
 • Езикови-говорни нарушения;
 • Специфични обучителни трудности;
 • Емоционални или поведенчески;
 • Нарушения на общуването и комуникацията;
 • Хронични заболявания, които водят до СОП;
 • Множество увреждания

Как да разпознаем учениците със специфични образователни потребности?

Преди да пристъпим към използването на една или друга печеливша стратегия, трябва със сигурност да разпознаем децата със специфични образователни потребности. Както казахме, тези потребности може да бъдат в сферата на обучението или на възпитанието.

Интегрирано и приобщаващо обучение

Концепцията за интегрирано образование за деца със СОП има своя история и развитие. България, като една от страните, подписали Конвенцията на ООН и Декларацията от Саламанка, през последните години основава своята държавна политика, активно насочена към предоставяне възможност на децата с увреждания да растат в семейна среда. В основата на този подход е принципът за равен достъп до образование, като равният достъп се разбира не като наличие на училище във всяко село, а означава осигуряване на достъп на всички деца до съизмеримо по качество образование.

error: Съдържанието не може да се копира.