Развитие на творческото мислене на децата

  • Начало
  • Развитие на творческото мислене на децата

Инфо за темата: Овладяване на нови методи и техники за развитие на творческото мислене на децата. Да се демонстрират: методите за изграждане на взаимодействие и сътрудничеството в децата, изграждане на ценности, устойчивост, усет към красота, методи за създаване на благоприятна атмосфера, за организиране на комуникация и мотивация, методи за смяна на дейности, мисловна дейност, рефлексна дейност, концентрация и развитие на комуникативни умения.

Развитие на творческото мислене посредством класната стая

Творческата класна стая е едно от предизвикателствата пред традиционното училище разглеждано като организация, функционираща по определени правила, съобразяваща се с дадени принципи, следваща държавни програми и изисквания. Все по често се наблюдават опити за реформиране, трансформиране и прокарване на иновативни проекти, чиято основна цел е училищното пространство, и по конкретно класната стая, да отговаря на динамичните и бързо променящи се потребности, нужди и очаквания на учениците в начална училищна възраст.

Конструктивистки теории и творчество в класната стая

За да отговори адекватно на потребностите на съвременните ученици класна стая трябва да бъде организирана така, че да бъдат постигнати активни процеси на конструиране на знания, посредством конструктивни и интерактивни подходи, методите, техниките и инструментите на учене и преподаване.

Това означава, че ученето не е просто процес на получаване, натрупване и преработване на информация, а активен процес, при който личността конструира индивидуален познавателен образ на действителността.

Понятието за мислене и творческо мислене

Мисленето е процес на отражение в мозъка на обкръжаващия го реален свят. То е висша степен на човешкото познание, която се основава на обучение и непрекъснато попълване на фонда от понятия, идеи за нови съждения и умозаключения. Този процес позволява на човека да получи познание за явления, процеси, обекти, свойства и отношения в заобикалящата го действителност, които не могат да бъдат просто възприети непосредствено от сетивата.

Творческото мислене в процеса на обучение

Творческото мислене е неделима част всеки процес на обучение. Без него са невъзможни генерирането на идеи, разработването, анализирането, и избирането на подходящи варианти за решаване на възникващите проблемни ситуации.

Същността на методите за стимулиране на творческото мислене се състои в създаване на среда и условия, при която учениците получават нови знания и чрез подходящи подходи и средства в тях се предизвиква желание за активна ответна реакция. 

Ученикът като субектът на креативната дейност и творческото мислене е активен и жизнен, енергичен и любознателен, пълен с вътрешни сили и мотивиран да увеличава и усъвършенства духовното си богатство.

Той организира и ползва своя личен опит и усвоената до момента информация с цел да отговори на съвременните очаквания на обществото, в което се намира, да достигне до ново и оригинално решение на възникващи проблеми.

Най-важните компоненти или свойства на творческото мислене – оригиналност и гъвкавост – изискват висша умствена познавателна въвлеченост на субекта в процеса на дейността, влизайки в роля в класната стая.

error: Съдържанието не може да се копира.