Психология на взаимоотношенията „УЧИТЕЛ – УЧЕНИК“

  • Начало
  • Психология на взаимоотношенията „УЧИТЕЛ – УЧЕНИК“

Взаимоотношенията между учители и ученици играят важна роля в живота на подрастващите. Общуването и съответно общуването в училище се основават на принципа на реципрочност: той предполага обратимост на връзката. Кооперативният дух на общуването стимулира положителните нагласи на всички участници в процеса.

Благоприятният психоклимат в училище предполага безусловно приемане, че учениците имат възможност за успех в обучението, право на собствено мнение и позиция – както и на тяхното свободно, естествено изразяване. Успешно обучение се реализира в контекста на пълноценно  общуване между ученици и учители.

Тренингът „Психология на взаимоотношенията учител-ученици” е насочен към педагози от начална, основна и средна степен с цел:

  • хуманизиране на общуването между ученици и учители и скъсяване на дистанцията между тях;
  • преминаването към все по-интерактивни методи на обучение;
  • реализиране на т.нар. „педагогика на сътрудничеството” или обединяването на усилията на ученици и учители за съвместно решаване на задачите;
  • преодоляване на бариерите пред ефективната обратна връзка;
  • съзнателно създаване на чувство за общност.
error: Съдържанието не може да се копира.