Позитивни поведенчески техники и развитие на толерантността

  • Начало
  • Позитивни поведенчески техники и развитие на толерантността

Инфо за темата: Познания за съвременните методи за развитие на асертивност и трите вида емпатия – когнитивна: да виждаш през очите на другия; емоционална – да чувстваш това което чувства другия; емпатична загриженост – да изразяваш загриженост за другия човек.

Познавайки трите основни метода ние развиваме нашата личност и постигаме все по  – високи резултати. Асертивното поведение не е агресивно, защото то не нарушава границите на другия човек. То не е и манипулативно, защото се основава на честност и откритост.

Основни характеристики на Асертивното поведение се отличава със следните невербални характеристики: спокойно физическо присъствие и „отворена” поза на тялото; ·добър контакт с поглед; изражение на лицето, съответстващо на съдържанието на казаното; спокоен и умерен тон.

Вербалните характеристики на асертивното поведение включват: честно и открито изразяване на мисли и чувства; отстояване на собствените права и убеждения; проявяване на уважение и емпатия (съпричастност) към другите; използване на Аз-послания; поемане на инициатива при комуникация; предлагане на алтернативи.

error: Съдържанието не може да се копира.