Интерактивност в обучението за развитие на свързаната реч

  • Начало
  • Интерактивност в обучението за развитие на свързаната реч

Със старта на ограмотяването, в тясна връзка с развитието на социокултурната и езикова компетентност на учениците, започва превръщането на говоренето и слушането в средствата за устно общуване. Водещото звено обаче е овладяването на нови средства за писмено общуване. В тази перспектива грамотността би следвало да се осмисля като вид функционална грамотност, в чиято система слушането и говоренето, четенето и писането се полагат и формират не като елементарни умения, а като взаимосвързани комуникативно-речеви практики.

Във връзка с ниската езикова компетентност, която се установява на входното ниво у една част от учениците, постъпили в първи клас, по време на подготвителния етап се поставят цели, които се реализират посредством различни форми и методи. Залага се на включването на децата във вербално и невербално общуване, изразяващо се в диалогични и/или монологични форми на устна реч. Това обучение Ви дава особено подходящи интерактивни методи, които дават възможности за по-непосредствено и директно общуване както между децата, така и между децата и учителя. 

Курсът на обучение е насочен към учители, които търсят нови методи и средства за усъвършенстване на устната и писмената реч на учениците от началния етап на СОУ. Обучаваните учители се запознават с различни интерактивни техники, чрез които учениците моделират текст за целите на комуникацията. Учителите в курса овладяват и умения да организират дейността на учениците си да създават информативни и умело структурирани текстове чрез преразказване и съчиняване. В курса са включени и дейности, които са в помощ при рецензирането на писмени работи на ученици съобразно с критерии, адекватни на съответния тип текст.

error: Съдържанието не може да се копира.