Ефективна интеграция на малцинствата

  • Начало
  • Ефективна интеграция на малцинствата

Това обучение има за цел:

– да запознае участниците със специфичните характеристики на отделните малцинствени групи – интелект, личностни и психологически качества, характеристики и възможности, ценностна система, етнически характеристики, традиции и обичаи, мироглед и световъзприятие,

– да подобри рефлексията и саморефлексията на отделния участник при взаимодействието и работата му с ученик от малцинствена група;

– да повиши уменията за развитие, ограмотяване и изграждане на доверие у малцинствената група;

– да повиши мотивацията за съвместна работа и принадлежност към училището.

error: Съдържанието не може да се копира.