Екологично образование

Екологичното образование има за цел усвояване от учениците на екологични знания, изграждане на екологична култура, съзнание и поведение.

Чрез това обучение ще се запознаете със система от знания за природата и обществото, за взаимоотношенията между тях. Установяване взаимовръзката човек-общество-природа.

Чрез обучението Вие ще успеете ефективно да:

* формирате мотиви и потребности за изучаване на околната среда;

*преподадете система от знания за околната среда и мястото на човека в нея;

*създадете умения за използването на тези знания в живота и умения за    събиране на нова информация;

*формирате възгледи, нагласи, отношение и поведение за опазване на околната среда – формирате лична гражданска отговорност към собственото поведение и към това на другите.

Околната среда може да се опази, ако се обединят усилията на всички хора.

error: Съдържанието не може да се копира.