Тренинги за педагози

Тренингите за училища и детски градини са насочените към оптимизиране и преодоляване на едни от най – наболелите и тежки, проблемни области в образователната сфера – нарастващия брой на хиперактивни, агресивни и девиантни деца, учеличаващия се брой на децата със СОП, използването на вещества водещи до зависимости, увеличаващия се брой на противообществените прояви в училище, затруднените взаимоотношения „учител - ученик”, променящите се методики и иновации за преподаване в училищата и детските градини, занижения авторитет на учителската професия и много др.

Всичко това води до:

- Затруднено, забавено и неефективно протичане на ежедневния образователен процес;
- Демотивация на учителския персонал при изпълнението на служебните задължения, а от тук и занижени крайни резултати в цялостната образователната система;
- Липса на интерес, желание и усилия у подрастващите към образователния процес;
- "Пропукване” на Учителския авторитет и липса на уважение, почит;
- Хаотичност, безразборност и неосъзнаване на необходимостта и потребността от образование у учениците.

Провежданите обучения имат за цел:

* Повишаване и запазване на пригодността и мотивацията на учителя за работа при гореизброените условия;
* Изграждане, затвърждаване и развиване на необходимите в работния процес качества, умения и квалификация на учителя;
* Запознаване и усвояване на иновативните изисквания и стандарти на преподаване, продиктувани от Европейски съюз;
* Повишаване на крайната резултатност в образователния процес.

Те са предназначени за:

• Учители в детски градини и училища;
• Директори и административни служители в съответните организации;
• Педагогически персонал в училища и детски градини - педагогически съветници, психолози, ресурсни учители, социални и специални педагози, социални работници и медицински лица, логопеди и др.

Страници