Тренинги

Тренингите са с практическа насоченост и целенасочено при провеждането им се търсят аналогии с реални ситуации. Използват се игри, работа в малки групи, дискусии, споделяне, наблюдение и добре структурирана информация. Този формат прави тренингите интересни, динамични, разтоварващи и същевременно с това - образователни. Резултатът е придобиване и по-трайно развитие на знания, умения и компетенции.
    С цел по – висока ефективност участниците са ангажирани в изпълнението на предвидените в тренинга задачи. Това им дава преживявания, емоции и вълнения, а именно те са най-добрият източник на знанията и уменията. Анализирането и осмислянето на проведените ролеви игри също допринася за „запечатване” на преживяното по време на тренинга за относително по–дълъг период от време.
    Благодарение на проведните тренинги за кратък срок  се подобряват уменията и работата на  участниците. Тренингите са подходящи за собственици, управители, среден и висш мениджмънт,  експерти и специалисти, служители, консултанти, вътрешнофирмени обучители или просто желаещи да получат широк спектър от знания и умения .