Коучинг

Терминът „коучинг” е въведен в бизнес – мениджмънта в началото на 90 – те години и буквалния му превод е „наставлявам, подготвям, тренирам”. На практика, коучинг-ът се създава и развива на корените на психологичта, мениджмънта, философията и логиката. Основните начала на коучинг-а е НЕ да се научи някой на нещо, а да се СТИМУЛИРА НЕГОВОТО САМООБУЧЕНИЕ. Т.е. човекът, чрез собствената си активизация САМ да търси, открие и получи необходимите знания. Основната цел на коучинг-а е откриването, „събуждането” и „отключването” на „спящия” вътрешен потенциал на организацията и отделния човек в нея. Поради тази причина основното направление и цел на коучинг-а е провокиране на мисленето, креативността, идейността, самоактуализацията и мотивацията.