Хигиена и опазване на средата за отглеждане

Обучението се развива в модулите:

- Запознаване и прилагане на методи и техники за изграждане личната хигиена при децата;

- Запознаване спецификите и изискванията на средата за отглеждане и възпитание н аподрастващи;

- Как да възпитаме подрастващите към опазване на заобикалящата ни околна среда.