Съвременни подходи в педагогическото общуване

Обучението  "Съвременни подходи в педагогическото общуване" е непосредствено продължение на обучението "Педагогика на общуването". В него задълбочено и специализирано се разглеждат иновативните подходи при педагогическото общуване с децата.