Работа с деца и ученици със СОП

        Децата със специални образователни потребности са сред нас и около нас. Те се нуждаят от специално психологическо и педагогическо внимание. Всички ние трябва да им помогнем да се чувстват пълноценни личности. Отговорност за това имат не само родителите, но и педагозите, защото именно те са тези, които имат решаваща роля в интеграцията и социализацията на тези деца.

      Педагозите са поставени пред предизвикателството да намалят във възможно най-голяма степен бариерите пред децата, за да могат те да достигнат до пълноценна интеграция и последваща успешна реализация в живота.

Обучението е насочено към учители от всякаква степен.

След обучението участниците ще:

- се запознаят със същността на СОП;

- развият умения за разпознаване на основните видове СОП;

- овладеят техниките при образованието на деца със СОП;

- добият умения да се справят с потенциалните проблеми в интеграцията на деца със СОП.