Приложение на интерактивното обучение

Обучението предлага иновационни методи за преподаване, утвърдили се в образователната система на ЕС в последното десетилетие. Игровите технологии разглеждат играта като особено привлекателен  вид дейност, в която се осъществява развитието на детето. Игровата практика провокира, стимулира и развива креативността. Педагогическият процес в училището се организира по посока положителното изменение на личността. Той е единство на процесите на обучение, възпитание и развитие, в които се вплита игровата дейност като  ефективна технология за усвояване на знания и умения.

Обучението е предназначено за педагози от училища, желаещи повишаването мотивацията за учебен труд на децата по алтернативен начин на обучение.

 Целите, които ще се постигнат чрез него, са:

- изясняване същността на интерактивните методи и необходимостта им по време на учебните занятия;

- съпоставка между интерактивния и традиционния образователен метод;

- разглеждане на предимствата;

- запознаване с различните видове и техники за работа с тях;

- конструиране на ефективни способи за развитие на разновидностите на играта;

- обогатяване на детските игрови умения и опит;

- подготовка на децата за бъдещето чрез проиграване на съдържащите се в игровия сюжет многообразни възможности;

- подпомагане на адаптивното поведение и креативността на децата;

- опознаване, пресъздаване и усвояване основните форми на практическото взаимодействие между хората – сътрудничество, съперничество, конфликт и неговото разрешаване;

- трансформира своето познание в игрови действия.