Превенция на отпадането от училище

Обучението е насочено предимно към педагози, работещи с ученици в трудна и специфична възрастова група.

Има за цел:

- да запознае целевата група с основните причини и фактори за отпадането на малолетни и непълнолетни от училище;

-да  изгради познания за методите и средствата за превенция и профилактика на отпадането от училище;

- да създаде практически умения за работа с отпаднали от учлище деца с цел връщането им в училищната среда.