Практически умения за развитие лоялността

Създайте успешен екип, като управлявате силните страни на хората, вместо да страдате от техните слабости.

       Чрез тренинга „Практически умения за развитие лоялността” Вие:

- ще узнаете много нови неща за себе си и за своя екип, които ще Ви дадат друг различен поглед върху деловата комуникация с бизнес партньорите и Вашия колектив;

- ще получите практически методи за диагнотика, формиране и развитие лоялността на персонала жъж Вашата фирма или организация;

- ще разберете кои фактори стимулират или понижават активността на пресонала Ви;

- ще можете ефективно да разпределяте задълженията по най-добрия начин, за да се използва творческият и делови потенциал на всеки служител.   

Тренингът е предназначен за собственици или управители на фирми и организации, ръководители на подразделения, специалисти в отделите за работа с персонала.

В тренинга са застъпени следните теми:

  • определение за лоялност на персонала;
  • класификация на типовете лоялност според К. Херски;
  • диагностика и методи за формиране на социалнопсихологическия климат;
  • технология за развитие и поддържане лоялността на персонала.