Интерактивното обучение като инструментариум

    Обучението предлага иновационни методи за преподаване, утвърдили се в образователната система на ЕС в последното десетилетие. Предназначен е за педагози в детски градини.

Целите, които ще се постигнат чрез обучението, са:

- изясняване същността на интерактивните методи и необходимостта им по време на учебните занятия;

- съпоставка между интерактивния и традиционния образователен метод;

- разглеждане на предимствата;

- запознаване с различните видове и техники за работа с тях.