Здравното възпитание у учениците

       В обучението се работа върху:

- специфичните подходи на възпитателното въздействие и взаимодействие;

- съвременни модели и принципи на здравнообразователния процес;

- същността и характеристиката на основните видове, форми, методи и средства на здравно възпитание;

- здравнообразователни програми - съдържателни компоненти, форми и методи за диагностика на здравната възпитаност.